Klauzula informacyjna

– nagrywanie i transmisja dźwięku oraz obrazu  z przebiegu sesji  Rady Gminy Kamionka Wielka.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016r., tzw. “RODO”  właściciel urządzenia nagrywającego i transmitującego  obrady  Rady Gminy Kamionka Wielka informuje, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Gmina Kamionka Wielka  z siedzibą Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej 33-334 Kamionka Wielka 5, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Kamionka Wielka;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka  jest Pani Agata Janiszewska-Skowron, adres kontaktowy e-mail: iod[at]kamionkawielka.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku, barwy głosu zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające  podłączone do systemu obsługi Rady Gminy Kamionka Wielka.  Dane osobowe przetwarzane są  w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody  jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Wybrany sposób protokołowania sesji i komisji Rady Gminy określony został w Statucie Gminy  Kamionka Wielka;
 4. odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy  o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamionka Wielka;
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy  o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych  nie ma w tym przypadku zastosowania;
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku i  barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu komisji Rady Gminy), a  nagrywanie i transmisja obrad  sesji Rady Gminy i przebiegu komisji Rady Gminy nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Gminy lub posiedzeń komisji Rady Gminy (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie). W przypadku  potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Gminy Kamionka Wielka;
 11. Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.
Skip to content